0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Stadgar för

Vännäs Ryttarförening
Bildad 1980

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2007
enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda
av Förbundsstyrelsen 2005-08-18

§ 1 Ändamål
Vännäs Ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Vännäs.

§ 3 Medlemskap
Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.
Föreningen förväntar sig att varje enskild medlem bidrar med ideellt arbete i någon form.
Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap.

§ 4 Hedersmedlem
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen väljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet.
Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.
Av avgifterna skall till distriktsorganen och till ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar.
Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte.  Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

§ 11 Rösträtt
Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Vid extra allmänt möte som hålls efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte
Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar.
Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för
det i 17 § andra stycket angivna antalet
12. Val av ordförande för föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Fastställande av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se §24)
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleant
17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av
ordförande och ledamöter i valberedningen
18. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
19. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
21. Sammanträdets avslutande.

§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålls då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 16 Valberedningen
Valberedningen består av 2 ledamöter jämte 1 suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val ska ske. Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag.
Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.
Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter samt lägst 3 och högst 5 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år.
Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.
Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 4 ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att:
1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
3. Handha och ansvara för föreningens medel.
4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
5. Bestämma dag och plats för allmänna möten
6. förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
7. Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med
föreningsstyrelsen.
Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner
Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

Protokoll

År: 2023
Tävlingssektionen
Tävlingsryttarmöte jan -23 protokoll
År: 2022
Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2021
Balansrapport 2021
Resultatrapport 2021
Budget 2022
År: 2021
Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Protokoll medlemsdialog

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs